Rovaniemen Keskustaopiskelijat: Uudelta rehtorilta vaaditaan visionäärinen ote ja luovia ratkaisuja

Virkaa tekevä rehtori Mauri Ylä-Kotola ilmoitti aiemmin tänä keväänä jättävänsä Lapin yliopiston rehtorin tehtävän vuoden 2019 jälkeen. Lapin yliopiston hallitus valitsi 10.6.2019 pidetyssä kokouksessa uudeksi rehtoriksi Antti Syväjärven 2020-2024 toimikaudelle. Rovaniemen keskustaopiskelijat vaatii uudelta valittavalta rehtorilta toimia erityisesti Lapin yliopiston profiilin nostamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Profiilin nostaminen tapahtuisi erityisesti koko LUC-konsernin kattavalla tehokkaalla markkinoinnin kehittämisellä ja opiskelijalähtöisyyteen panostamisella.

Lapin yliopisto ei ole tähän päivään mennessä herännyt kilpailuun opiskelijoista eri yliopistojen välillä. Uuden rehtorin onkin kohdistettava erityispanostuksia markkinoinnin kehittämiseen, joka tähtää Lapin yliopiston tunnettavuuden ja houkuttelevuuden parantamiseen useissa viestintäkanavissa. Mallia tähän on otettava esimerkiksi opiskelijamäärältään saman kokoluokan yliopiston, Lappeenrannan yliopiston vahvoista panostuksista kohdennettuun sosiaalisen median markkinointiin.

Sosiaalisen median markkinointi on tänä päivänä vaikuttavin tapa tavoittaa uudet potentiaaliset hakijat. Valitettavasti tämän hetken tilanteessa Lapin yliopiston näkyvyys sosiaalisen median viestintäkanavissa ei ole millään mittarilla tarkasteltuna edes tyydyttävällä tasolla, minkä vuoksi kehittämisessä erityishuomiota on kohdistettava tämän ongelman korjaamiseen. Markkinointiviestinnän keskiöön on otettava laadukkaat ja uniikit koulutusohjelmat, joita korkeakoulumme jo tällä hetkellä tarjoavat. Pelkät arktisuuden ja pohjoisuuden mielikuvat eivät yksin voi olla markkinointiviestinnän keskeisin ydin.

Markkinoinnin voimallisen kehittämisen lisäksi Lapin yliopisto ja koko LUC-korkeakoulukonserni tarvitsee selkeän tulevaisuuteen katsovan vision siitä, mitä se haluaa olla ja miten erottua muista korkeakouluista Suomessa. Opiskelijalähtöisyyden kehittäminen on otettava keskeiseksi kehittämiskohteeksi ja se on kirjattava myös tällä hetkellä tekeillä olevaan LUC-strategiaan yhdeksi korkeakoulukonsernin tehtäväksi. Uuden Lapin yliopiston rehtorin on edistettävä opiskelijalähtöisyyden kehittymistä ja toteutumista Lapin yliopiston osalta.

Opiskelijalähtöisyyden kehittämisessä on painotettava yhteistyötä Rovaniemen kaupungin sekä alueen yrittäjien kanssa, jossa otettaisiin vahvemmin huomioon tulevaisuuden näkymät alueellisessa työllistymisessä. Osana opiskelijalähtöisyyden kehittämistä Lapin yliopiston on osoitettava tukea opiskelijalähtöisiin projekteihin, jotka edistävät merkittävällä tavalla myös opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä. Yliopisto kouluttaa usean alan asiantuntijoita, joiden arvostus tulee näkyä paikallisessa työllistymisessä yhä vahvemmin.

Lapin yliopistossa tulee katsoa uuden rehtorin myötä kirkkaasti eteenpäin. Määrätietoisella strategialla sekä uudella visiolla Lapin yliopisto voi merkittävästi nostaa profiiliaan kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa.

10.6.2019

Rovaniemen keskustaopiskelijat

Jaa tämä artikkeli