Emmi Paajanen: Ihmisen keho ei saa olla hallituspolitiikan pelinappula

”Translainsäädännön uudistusta tällä vaalikaudella ei ole sinällään odotettavissa, sinällään valmius siihen ministeriössä on kyllä olemassa.”

Näin sanoi ministeri Annika Saarikko eduskunnan kyselytunnilla 22.3. kansanedustaja Jani Toivolan esittämään kysymykseen translain uudistamisesta (keskustelu translaista alkaa kohdasta 39.23).

Omien kritisointi ei ole mukavaa, mutta silloin kun se on aiheellista, niin tulee tehdä.

Translain uudistamisen tarve on harvinaisen yksiselitteinen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (European Court of Human Rights) on todennut todennut vuonna 2017 Ranskaa koskevassa päätöksessään, että lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona loukkaa ihmisoikeuksia. Tuomioistuimen mukaan Ranska on rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artiklaa (oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta) vaatiessaan transihmisiltä todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ennen kuin heidän sukupuolensa on voitu oikeudellisesti vahvistaa.

Suomessa tilanne on sama. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatimisen lisäksi translaissa on paljon muitakin ongelmia, jonka vuoksi Keskustaopiskelijat, Keskustanuoret ja Keskustanaiset ovat mukana Setan ja Trasekin kampanjassa vaatimassa translain kokonaisuudistusta. On yksinkertaisesti väärin, että hallitus täysin tietoisesti kieltäytyy korjaamasta edes sitä kohtaa lainsäädännöstä, joka sortaa ihmisoikeuksia, vaikka sen muuttamiseen on olemassa valmius. On yksinkertaisesti hävettävää, että oma puolueeni ei piittaa tarpeeksi ihmisoikeuksista.

Virkistetäänpä keskustalaista muistia.

Keskustan puo­lu­e­ko­kous hy­väk­syi ke­säl­lä 2014 Tu­rus­sa yk­si­mie­li­ses­ti aloit­teen trans­lain uu­dis­ta­mis­ta.

Aloi­te­vas­tauk­ses­sa lau­su­taan seu­raa­vas­ti: ”Kes­kus­tan puo­lu­e­ko­kous kat­soo, et­tä puo­li­soi­ta ei ole syy­tä vel­voit­taa avi­oe­roon, jos he ei­vät it­se sitä ha­lua. Myös­kään lisään­ty­mis­ky­vyt­tö­myys­vaa­ti­muk­sel­le ei ole pe­rus­te­lu­ja. Monil­la su­ku­puol­ta kor­jan­neil­la hen­ki­löil­lä on lap­sia.”

Vuonna 2015 Keskustanuorten silloinen varapuheenjohtaja totesi kerrassaan osuvasti: ”Tran­sih­mis­ten kau­an odot­ta­ma la­kiu­u­dis­tus ei saa jää­dä rii­tai­san hal­li­tuk­sen pant­ti­van­gik­si.”

Uskon vilpittömästi, että ministeri Saarikko tahtoo edistää translain korjaamista. Ministeri ei kuitenkaan ole tarjonnut päteviä syitä lain edistymättömyydelle – voitaneenkin päätellä hallituksen kaatumisen olevan yhdestä kynnyskysymyksestä kiinni, kun tätä yksittäistä asiaa ei voida edistää sen huutavasta tarpeesta huolimatta. Kysynkin: hallitus, eikö teitä edes hävetä?

Emmi Paajanen
KOL:n 1. varapuheenjohtaja

 

Emmi Paajanen

 

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More